Peethadhish Kshullak Shri Motisagar Ji Maharaj  

Birthdate - 30th September 1940, (Ashwin Krishna 14)

Birthplace - Sanawad (M.P.)

Brahmacharya - 1958, (Celibacy) Vrat

Entrance in Sangh - 1967

Kshullak Deeksha - 8th March 1987, Falgun Shukla 9,
                                  Jambudweep-Hastinapur

Peethadhsh Rank - 2nd August 1987, Moksha Saptami

Title - Dharmadivakar, Kshullak-Ratna

Samadhimaran - 10th Nov. 2011, Kartik Shukla Poornima